Soutenez-nous

Search Our Site

Inscription

Universitair Symfonisch Orkest van de Katholieke Universiteit Leuven

Oprichting, benoeming bestuurders en taakverdeling bestuurders

Opgesteld tijdens de oprichtingsvergadering 06/07/2011 van USO vzw werden volgende statuten goedgekeurd:
Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Universitair Symfonisch Orkest van de Katholieke Universiteit Leuven vzw", afgekort "USO vzw". Zij wordt hierna aangeduid als 'de vereniging'.
Zowel de naam Universitair Symfonisch Orkest van de Katholieke Universiteit Leuven vzw als USO vzw kunnen niet gewijzigd worden.
Artikel 2
De vereniging is gezeteld te 3000 Leuven, Naamsestraat 96.
Deze gemeente behoort tot het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Artikel 3
Het doel van de vereniging is:
1. Het vormen van een symfonisch orkest, binnen het academische mileu van Leuven, bestaande uit liefhebbersmuzikanten. Bovendien wordt gezamenlijk naar een zo hoog mogelijk muzikaal niveau gestreefd.
2. Het geven van concerten met bovenvermeld orkest.
3. Het opluisteren van universitaire plechtigheden.
4. Het inrichten van muzikale en andere culturele evenementen, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen, zoals concerten, wedstrijden, cursussen, festivals en andere.
Zij mag initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag ook, op bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.
Artikel 4
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. De vereniging kan op elk moment worden ontbonden.
Artikel 5
De vereniging bestaat enkel uit effectieve leden.
De raad van bestuur beslist over de toelaatbaarheid van effectieve leden. Iedere natuurlijke persoon die door de auditiecommissie geslaagd werd bevonden voor de auditieproef en voldoet aan zijn plichten zoals uitgestippeld in het huishoudelijk reglement, wordt door de raad van bestuur aanvaard als effectief lid. Elk effectief lid heeft stemrecht op de algemene vergadering.
Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet minstens vier bedragen.
Artikel 6
De hoedanigheid van effectief lid gaat verloren:
1. Door vrijwillig ontslag, dat schriftelijk aan de Raad van bestuur wordt meegedeeld en ten allen tijden kan gebeuren.
2. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid van het effectieve lid door uitsluiting door de algemene vergadering, overeenkomstig de voorwaarden uit art. 12 uit de vzw-wet.
3. Als het effectieve lid zijn verplichtingen t.o.v. van de vereniging niet nakomt, zoals uitgestippeld in het huishoudelijk reglement.
Ontslagnemende of uitgesloten effectieve leden en erfgenamen van overleden leden hebben geen recht op enig bezit van de vereniging. Zij kunnen het bedrag van de bijdragen door hen niet terugvorderen.
De maximale jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt € 100. De jaarlijkse ledenbijdrage wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgelegd en meegedeeld aan de effectieve leden.
Artikel 7
De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit minstens drie bestuurders. Het aantal bestuurders mag niet het aantal leden min één overschrijden.
De bestuurders oefenen hun mandaat als college en kosteloos uit.
Artikel 8
De leden van de raad van bestuur worden gekozen door de algemene vergadering. Ze worden verkozen voor de duur van één jaar.
Een lid van de raad van bestuur dat niet voldoet aan zijn verplichtingen kan door de algemene vergadering uit zijn functie ontheven worden met een gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 9
De raad van bestuur moet in vergadering bijeen worden geroepen door de voorzitter of twee bestuurders. Alle bestuursleden moeten tijdig uitgenodigd worden, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergadering.
Om geldig te kunnen beslissen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen worden opgenomen in verslagen, ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
De bestuurders kunnen zich niet op de vergadering van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen.
Artikel 10
Behoudens in de gevallen voorzien door artikel 14 van deze statuten kan de raad van bestuur beslissen in alle handelingen die behoren tot het bestuur van deze vereniging, in de ruimste zin genomen.
Artikel 11
De raad van bestuur kan alle bijzondere bevoegdheden aan een mandataris of werkgroep naar zijn keuze opdragen.
Artikel 12
De rechtsvorderingen, en als eiser, en als verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging door de raad van bestuur, door toedoen van de voorzitter of een daartoe aangeduide bestuurder.
Artikel 13
De vereniging is geldig vertegenwoordigd tegenover derden mits de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
De bestuurders kunnen onder elkaar een afgevaardigd bestuurder aanwijzen die alleen bevoegd is de vereniging te verbinden binnen de perken door de raad van bestuur bepaald. Evenzeer kan een bijzonder gevolmachtigde worden aangewezen voor de opdrachten die de raad van bestuur bepaalt.
Artikel 14
De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Enkel de algemene vergadering is bevoegd in de volgende gevallen:
1. Het wijzigen van de statuten
2. De benoeming van afzetting van de bestuurders
3. De benoeming van afzetting van de commissarissen en het bepalen van de hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
5. De goedkeuring van de begroting en van de rekening
6. De vrijwillige ontbinding van de vereniging
7. De uitsluiting van een effectief lid van de vereniging
8. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
9. Al de beslissingen die volgens de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement buiten de bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.
Artikel 15
Alle effectieve leden van de vereniging maken deel uit van de algemene vergadering en hebben nog stemrecht.
Artikel 16
Elk jaar moet er tenminste een algemene vergadering gehouden worden; deze moet doorgaan in de eerste zes maanden van het boekjaar.
De algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur. Een buitengewone algemene vergadering moet worden samengeroepen wanneer minstens een vijfde van de effectieve leden hierom vraagt.
Alle effectieve leden moeten op iedere algemene vergadering uitgenodigd worden.
Één of meer buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden indien het belang van de vereniging dit vereist.
Artikel 17
Alle effectieve leden worden schriftelijk of via elektronische middelen door de raad van bestuur op de hoogte gesteld van de datum van de algemene vergadering. Dit gebeurt ten minste acht dagen voor de algemene vergadering. De uitnodiging bevat een agenda van de vergadering. Op de vergadering kunnen geen beslissingen worden genomen die niet op de agenda voorzien zijn.
Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de effectieve leden, moet op de agenda worden geplaatst. De voorstellen uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan de raad van bestuur.
Artikel 18
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door een door hem/haar aangeduid lid van de raad van bestuur. Indien dit niet gebeurd is, wordt de vergadering voorgezeten door het oudst aanwezige lid.
De secretaris van de raad van bestuur, of een door de voorzitter of de persoon die hem vervangt aangeduid lid van de raad van bestuur, maakt het verslag van de vergadering op.
Artikel 19
Elk lid van de vereniging heeft het recht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Elk lid heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. In dat geval dient het lid een volmacht te ondertekenen en die volmacht mee te geven aan de vertegenwoordiger, die deze volmacht afgeeft aan de voorzitter van de vergadering aan het begin van de vergadering.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde leden hebben een stem.
Elk lid kan slechts drager zijn van één volmacht.
Artikel 20
De algemene vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet er een tweede algemene vergadering worden georganiseerd min. 15 dagen na de eerste. Die tweede algemene vergadering kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.
Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging, worden de bijzondere meerderheden toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden de onthoudingen en ongeldige stemmen eveneens in rekening genomen.
Artikel 21
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in verslagen, ondertekend door de voorzitter en secretaris van de raad van bestuur en door twee leden die niet tot de raad van bestuur behoren.
Deze verslagen kunnen door de leden ingezien worden.
Derden kunnen van deze verslagen inzage bekomen, mits toestemming van de raad van bestuur na een met redenen omkleed verzoek hiertoe aan de raad van bestuur.
Artikel 22
Het boekjaar van de vereniging begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Het eerste boekjaar van de vereniging zal beginnen bij oprichting en eindigen op 31 augustus 2012.
Tijdens de statutaire algemene vergadering tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar worden de rekeningen van afgelopen jaar en de begroting van volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 23
In geval van ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
Artikel 24
In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, op welk ogenblik en om welke oorzaak zij zich ook voordoet, wordt het netto overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgemaakt aan de K.U.Leuven.
Artikel 25
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement stemmen, dat echter op geen enkel punt in strijd mag zijn met de statuten van de vereniging. Deze wijziging kan enkel uitgevoerd worden mits melding aan de leden.
Artikel 26
In gevallen die zich mochten voordoen en die noch door de wet, noch door de statuten van de vereniging, noch door het huishoudelijk reglement geregeld worden, wordt beslist door de raad van bestuur.
Artikel 27
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het burgerlijke recht toepasselijk, en inzonderheid deze van de Wet van 29 juni 1921 en de latere wijzigingen daaraan.
A ce moment, ce n'est pas possible d'acheter des tickets pour les concerts suivants.
Svp, revenez plus tard!

Le conseil d’administration

Depuis sa fondation, l’orchestre est géré par le conseil d’administration, qui se compose de volontaires qui sont élus chaque année par l’assemblé générale de l’orchestre. Tous les membres qui le souhaitent, peuvent donc faire partie du conseil.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter un membre du conseil actuel.

Le conseil comprend:

 • La Base:
  - le président
  - le secrétaire
  - le trésorier
 • Régie
 • Relations publiques
 • Responsable Média Sociaux
 • Animation et Recreation
 • Webmaster

Nous sommes fiers de présenter les membres du nouveau conseil d’administration et leurs fonctions.

Le président
Louis Dumortier
Le président est responsable du fonctionnement de l’orchestre et met tout en œuvre pour maintenir l’ordre. Contactez-le pour toutes vos questions!

La secrétaresse
Karen Raeymaekers
Responsable de la communication à l’intérieur de l’orchestre, la secrétaresse sait tout sur les membres, s’occupe de la rédaction du bulletin d’informations et fait le compte rendu des réunions. Il répondra à toutes vos questions concernant les membres.

Le trésorier
Simon Van Eekert
En gérant nos comptes bancaires, le trésorier évite que l’on ne fasse faillite.

Régie
Valentijn Prové, Wouter Quetin
Ces gaillards robustes n’hésitent pas à conduire la camionnette pour assurer l’organisation matérielle de nos répétitions et de nos concerts.

Relations publiques
Marjolijn Jamaer, Leander Stalmans, Laurane Thielemans
Ces grands travailleurs s’engagent pour la communication interne et externe de l’orchestre. Sans eux, il n’y aurait pas de public aux concerts et pas de sponsors généreux.

Responsable Média Sociaux
Louis Baetens
Le responsable des Média Sociaux se charge de nos pages sur facebook, instagram etc. Suivez-nous la, pour que vous puissiez voir ce qu'il fait!

Animation et Recreation
Katrijn Everaert, Michael Pinchuk
Cette équipe de boys et de girls sympathiques organise plein d’activités chouettes et se jette dans l’organisation du weekend de répétition annuel.

Webmaster
Kwinten Delrue
Le webmaster entretient le site web de l'uso. Il est aussi responsable de la vente des billets.

Si vous avez des problèmes ou des questions, n’hésitez pas à contacter le conseil par email : raad@usoleuven.be. Pour les adresses e-mail de toutes les fonctions, consultez le menu.

logo